คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE20304 )
    รหัสวิชา
   CE20304
    รายวิชา
   โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเหมืองข้อมูลเพื่อการศึกษา
   Software Package for Educational Data Mining
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการจำแนกประเภท การจัดกลุ่มและกฎความสัมพันธ์ การประเมินผลและความน่าเชื่อถือ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณผลลัพธ์ การแปลความหมายและการสรุปผล
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)