คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE20302 )
    รหัสวิชา
   CE20302
    รายวิชา
   การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
   Object-oriented Software Design and Development
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเชิงวัตถุ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)