คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE20203 )
    รหัสวิชา
   CE20203
    รายวิชา
   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   System Analysis and Design
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาหลักฐานพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร และระบบธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพของระบบขั้นตอนของการพัฒนา วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบการวิเคราะห์ระบบและออกแบบ การสำรวจระบบงานปัจจุบัน การวางแผนแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การเตรียมการเพื่อใช้ระบบสารสนเทศใหม่ และการบำรุงรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)