คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE20201 )
    รหัสวิชา
   CE20201
    รายวิชา
   การโปรแกรมเชิงวัตถุ
   Object-Oriented Programming
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ และพฤติกรรมของวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การกำหนดรูปแบบข้อมูล การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การใช้คำสั่งเกี่ยวกับการป้อมข้อมูลเข้า การแสดงผลลัพธ์ข้อมูล และการควบคุมโปรแกรม รวมทั้งการนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)