คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE20102 )
    รหัสวิชา
   CE20102
    รายวิชา
   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   Computer Programming
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ประเภทของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา การเขียนผังงาน การจำแนกประเภทของข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การรับและแสดงผลข้อมูล การประมวลผลด้วยคำสั่งเงื่อนไข การทำงานแบบวนรอบ การใช้งานตัวแปรแบบแถวลำดับ การประมวลผลด้วยโปรแกรมย่อย การประมวลผลด้วยฟังก์ชัน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)