คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE20101 )
    รหัสวิชา
   CE20101
    รายวิชา
   คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา
   Mathematics for Computer Education
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาตรรกศาสตร์เบื้องต้น เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจำนวน พีชคณิตนูลีน วิธีการนับและการจัดหมู่ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)