คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10401 )
    รหัสวิชา
   CE10401
    รายวิชา
   ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
   Computer System and Maintenance
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์ในส่วนของหน่วยป้อนข้อมูลเข้า หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยงานแสดงผล โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน การเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบเครื่อง การติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ การทดสอบและการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)