คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10305 )
    รหัสวิชา
   CE10305
    รายวิชา
   โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
   Software Package for Statistic Data Analysis
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูป ตัวแปร การแจกแจงความถี่และสถิติพื้นฐาน การจัดกระทำกับข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การหาคุณภาพเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นบางประการของสถิติ หลักการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)