คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10303 )
    รหัสวิชา
   CE10303
    รายวิชา
   โปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
   Software Package for Solving Mathematics Problems
    หน่วยกิต
   2(1-2-3)
   ทฤษฎี : 1 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 3 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูป ตัวแปร ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการตรรกะ รูปแบบการแสดงผล ฟังก์ชันสำหรับคณิตศาสตร์ การดำเนินการกับแถวลำดับ เวกเตอร์เมตริกซ์ โปรแกรมย่อย การหาคำตอบของสมการเชิงเส้น การหาคำตอบของสมการพหุนาม ฟังก์ชันสำหรับสถิติ การสร้างรูปสองมิติ การสร้างรูปสามมิติ การปรับเส้นโค้ง
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)