คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10301 )
    รหัสวิชา
   CE10301
    รายวิชา
   ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   Data Communication and Computer Network System
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล สัญญาณแบบแอนะล็อก และดิจิทัล การเข้ารหัสสัญญาณ สื่อส่งข้อมูลชนิดมีสายและไร้สาย การรวมสัญญาณ และการแยกสัญญาณการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แบบจำลองการเชื่อมต่อระบบเปิด เครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเครือข่ายระยะใกล้ ระยะไกล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโพรโตคอล
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)