คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10202 )
    รหัสวิชา
   CE10202
    รายวิชา
   ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น
   Introduction to Robotic
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งาน องค์ประกอบทั่วไปของหุ่นยนต์ การกำหนดตำแหน่งส่วนประกอบของหุ่นยนต์ และการแปลงตำแหน่งในระบบพิกัด จลนศาสตร์ไปหน้าและผกผัน การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมจำลองสถานการณ์ การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)