คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10201 )
    รหัสวิชา
   CE10201
    รายวิชา
   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
   Data Structures and Algorithms
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติ รหัสเทียม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูล แถวลำดับ รายการโยง การกองซ้อน คิว ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค การท่องไปในต้นไม้ ฮีป เซตแบบไร้สมาชิก ตารางแฮช ขั้นตอนวิธีความสัมพันธ์เวียนเกิด การย้อนรอย การแบ่งแยกและเอาชนะ การกำหนดการพลวัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ และการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)