คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10104 )
    รหัสวิชา
   CE10104
    รายวิชา
   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   Laws and Ethics of Information Technology
    หน่วยกิต
   2(2-0-4)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 4 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาระเบียบ กฎ กติกา มรรยาททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็คส์ กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศ
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)