คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10103 )
    รหัสวิชา
   CE10103
    รายวิชา
   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ
   Computer Architecture and System Software
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจำ หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล และศึกษาความรู้เบื้องต้นระบบปฏิบัติการ ได้แก่ วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบหลายโปรแกรม กระบวนการ การสื่อสารภายในระหว่างกระบวนการและการประสานงาน การจัดการหน่วยความจำ การโหลดและลิงค์ ไลบรารี การติดตาย การจัดสรร การจัดลำดับการใช้ทรัพยากรและการประเมินผล ระบบไฟล์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ระบบนำเข้าและส่งออก ระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)