คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10102 )
    รหัสวิชา
   CE10102
    รายวิชา
   เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
   Internet Technology for Education
    หน่วยกิต
   3(2-2-5)
   ทฤษฎี : 2 ชม. ,    ปฏิบัติ : 2 ชม. ,     อิสระ : 5 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความเป็นมา และแนวคิดของการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การเข้าสู่ระบบการใช้เครื่องมือของระบบอินเทอร์เน็ต การสร้างสื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลโดยใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกและแบบข้อความ และะแบบจำลองทางการศึกษาที่นำมาใช้สำหรับการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)