คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( CE10101 )
    รหัสวิชา
   CE10101
    รายวิชา
   หลักการพื้นฐานทางการแก้ปัญหาและการโปรแกรม
   Fundamental of Problem Solving and Programming
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาวิวัฒนาการ ความสามารถ ประเภท โครงสร้าง และการทำงานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การแทนค่าข้อมูล ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง และการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาดโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนผังงานคำสั่งเทียมและอัลกอริทึม แบบลำดับ แบบตัดสินใจเลือก แบบทำซ้ำ โปรแกรมย่อย การเรียกซ้ำและการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)