คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( 3534402 )
    รหัสวิชา
   3534402
    รายวิชา
   การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
   Analysis of Industrial Investment
    หน่วยกิต
   3(3-0-)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในการลงทุนวิธีต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ตารางในการคำนวณ ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ( Cost - benefit ) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล ( Cost Effectiveness ) การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนต่าง ๆ ( Sensitivity Analysis ) การวิเคราะห์พาราเมตริก ( Parametric Analysis ) และการตัดสินในเลือกโครงการลงทุน
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)