คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( 2553307 )
    รหัสวิชา
   2553307
    รายวิชา
   การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
   Comparative Local Government and Administration
    หน่วยกิต
   3(3-0-6)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : 6 ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตย กับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจทางการเมืองและการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)

  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)