คำอธิบายรายวิชา

 

 1. คำอธิบายรายวิชา ( 1500102 )
    รหัสวิชา
   1500102
    รายวิชา
   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
   English for Communication and Information Retrieval
    หน่วยกิต
   3(3-0-)
   ทฤษฎี : 3 ชม. ,    ปฏิบัติ : 0 ชม. ,     อิสระ : ชม.   
    คำอธิบายรายวิชา
    (ไทย)
  ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การให้ข้อมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อเช่น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การสืบค้นและการใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศัยการสืบค้น (query) ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศเป็นต้น
    คำอธิบายรายวิชา
    (EN)
  Developing interractive skills of listening and speaking English in daily life from a variety of essential language functions such as introducing oneself and other peple; talking a bout hobbies, habits and social life; giving directions; making appointment; telephoning; asking for clarifications; and giving opinions in different situations.*
  เว็บไซต์ (Website)
  -
  อาจารย์ที่เคยสอน
  -
   
 2.  พิมพ์คำอธิบายรายวิชา || ปิดหน้าต่างนี้

CopyRight © 2008-2009 All rights reserved
Power By Udon thani Rajabhat University
(MR.MONGKHON THAKONG)