หลักสูตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2543
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ออกแบบประยุกต์ศิลป์(สำหรับ อนุปริญญา) : : ออกแบบประยุกต์ศิลป์(สำหรับ อนุปริญญา) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
   Associate Degree of Arts Program in Applied Arts Design

  ชื่อปริญญา

   อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
   Associate Degree of Arts in Applied Arts Design
   อ.ศศ. (ออกแแบประยุกต์ศิลป์)
   A.A. (Applied Arts Design)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    อนุปริญญา
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ศิลป
  สาขาวิชา
    ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  80 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2543 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 10,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 20,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  3 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  80 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2543 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
   

  2.

   
  3.
   
  4.
   
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ผ่านคะแนนกิจกรรม
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)