หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ปรับปรุง (พ.ศ.  2557
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : สาธารณสุขศาสตร์(สำหรับ ปริญญาโท) : : สาธารณสุขศาสตร์(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
   Master of Public Health Program

  ชื่อปริญญา

   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
   Master of Public Health Program
   สม.
   M.PH.
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    บริการสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา
    สาธารณสุขศาสตร์
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา (2) ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา   ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)   หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)   
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)   คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางกิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ

  2.

    นางอัจฉรา จินวงษ์
  3.
    นางสุภาดา ผลิตผลการพิมพ์
  4.
    นางสาวพัชราภรณ์ ไชยศรี
  5.
    นางลลิตภัทร ดีรักษา

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)