หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ปรับปรุง (พ.ศ.  2557
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิศวกรรมพลังงาน(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
   Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering

  ชื่อปริญญา

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
   Bachelor of Engineering ( Energy Engineering)
   วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
   B.Eng. ( Energy Engineering)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   18 พ.ย. 2557
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    พลังงานและวิศวกรรมเคมี
  สาขาวิชา
    วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)   หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  2558 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสุนทร สุทธิบาก

  2.

    นายวิศรุต นามมหาจักร
  3.
    นางสาววิภา เหลืองบุตรนาค
  4.
    นางสาววราจิต พยอม
  5.
    นางสาวสุรียรัตน์ แสงอุทัย

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)