หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปรับปรุง (พ.ศ.  2554
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิศวกรรมไฟฟ้า(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิศวกรรมไฟฟ้า(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิศวกรรมไฟฟ้า(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

  ชื่อปริญญา

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
   Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
   วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ่้า)
   B.Eng (Electrical Engineering)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิศวกรรม
  สาขาวิชา
    วิศวกรรมไฟฟ้า
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  151 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2555 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  70 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
   250 ต่อ ปี
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับแรก
   200 ต่อ ฉบับ
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับสอง
   100 ต่อ ฉบับ
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 28,325    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 113,300    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายลือชัย พรหมรัตน์รักษ์

  2.

    นายอลงกรณ์ พรมที
  3.
    นางสาวจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์
  4.
    นายศราวุธ ชัยมูล
  5.
    นายยุทธศักดิ์ ทอดทอง

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - วุฒิกลุ่มอื่นที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะตำแหน่ง
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)