หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2551
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

  ชื่อปริญญา

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
   Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)
   วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
   B.Eng.(Electronics Engineering)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   16 ธ.ค. 2550
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   29 พ.ค. 2551
  วันที่ สภาอนุมัติ
   23 ก.พ. 2551
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิศวกรรม
  สาขาวิชา
    วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  147 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2551 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  30 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เกิน 10 หน่วยกิต
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 28,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 112,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ

  2.

    นายบรรณญัติ บริบูรณ์
  3.
    นายชัยพันธุ์ ประการะพันธ์
  4.
    นายธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา
  5.
    นางสาวจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)