หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2559
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ทัศนศิลป์(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
   Bachelor of Fine Arts Program Visual Arts

  ชื่อปริญญา

   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
   Bachelor of Fine Arts Visual Arts
   ศล.บ. (ทัศนศิลป์)
   B.F.A. (Visual Arts)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   30 เม.ย. 2559
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ศิลป
  สาขาวิชา
    ทัศนศิลป์
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)   หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)   หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ

  2.

    นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร
  3.
    นายอัมรินทร์ บุพศิริ
  4.
    นายสิงขร ภักดี
  5.
    นายธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)