หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ศิลปกรรม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
   Bachelor of Fine Arts Program in Fine Arts

  ชื่อปริญญา

   ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม)
   Bachelor of Fine Arts (Fine Arts)
   ศ.บ. (ศิลปกรรม)
   B.F.A. (Fine Arts)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ศิลป
  สาขาวิชา
    ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  140 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  80 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  140 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  80 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าลงทะเบียน (บรรยาย)
   300 ต่อ หน่วยกิต
  - ค่าลงทะเบียน (ปฏิบัติ)
   350 ต่อ หน่วยกิต
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 16,375    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 65,500    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายวิรัตน์ ไม้เจริญ

  2.

    นายพิทยา เวียงแก้ว
  3.
    นายประยงค์ มุทธเสน
  4.
   
  5.
    นายสิงขร ภักดี

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สายศิลป์ - คณิต )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)