หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีดนตรี(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีดนตรี(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
   Bachelor of Fine Arts Program in Music Technology

  ชื่อปริญญา

   ศิลปบัณฑิต (เทคโนโลยีดนตรี)
   Bachelor of Fine Arts (Music Technology)
   ศ.บ. (เทคโนโลยีดนตรี)
   B.F.A. (Music Technology)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   14 ต.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   12 พ.ย. 2549
  วันที่ สภาอนุมัติ
   12 พ.ย. 2548
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ดนตรี, ดุริยางคศาสตร์
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีดนตรี
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  137 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสุกิจ พลประถม

  2.

    ว่าที่ร้อยตรีธวัช วิวัฒนปฐพี
  3.
    นายศิลปชัย เจริญ
  4.
    นายอัครพล สีหนาท
  5.
    นายณัฐพล ศรีสมบูรณ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)