หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ศิลปะการแสดง(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ศิลปะการแสดง(การออกแบบการแสดง)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ศิลปะการแสดง(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
   Bachelor of Fine Arts Program in Performing Arts

  ชื่อปริญญา

   ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
   Bachelor of Fine Arts (Performing Arts)
   ศ.บ. (ศิลปะการแสดง)
   B.F.A. (Performing Arts)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   07 ต.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   24 พ.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   14 ม.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การละคร, นาฏศาสตร์
  สาขาวิชา
    ศิลปะการแสดง
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  138 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวพจน์มาลย์ สมรรคบุตร

  2.

    นางสาวปิ่นเกศ วัชรปาณ
  3.
    นายบรรจง จันทร
  4.
    นางจิราพรรณ ปิ่นแก้ว
  5.
    นายมนูศักดิ์ เรืองเดช

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)