หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
ปรับปรุง (พ.ศ.  2551
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการการคลัง(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
   Bachelor of Public Administration Program in Fiscal Management

  ชื่อปริญญา

   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)
   Bachelor of Public Administration (Fiscal Management)
   รป.บ. (การจัดการการคลัง)
   B.P.A. (Fiscal Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   13 ก.พ. 2551
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   17 มี.ค. 2551
  วันที่ สภาอนุมัติ
   23 ก.พ. 2551
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การเงิน
  สาขาวิชา
    การจัดการการคลัง
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  3 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  125 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2551 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  100 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
   15,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 45,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 180,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางกฤตติกา แสนโภชน์

  2.

    นางสาวยุพาลัย ทองธิราช
  3.
    นายโชคชัย เดชรอด
  4.
    นายณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์
  5.
    นางสุริสา จัตุชัย

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)