หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุง (พ.ศ.  2555
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) : : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) : : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
   Master of Public Administration Program in Local Government

  ชื่อปริญญา

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
   Master of Public Administration (Local Government)
   รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น)
   M.P.A. (Local Government)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    รัฐศาสตร์
  สาขาวิชา
    การปกครองท้องถิ่น
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  39 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/55 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
   30,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร
   20 ต่อ ฉบับ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 60,010    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 120,020    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายไพศาล แน่นอุดร

  2.

    นายกฤษฎา ณ หนองคาย
  3.
    นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
  4.
    นายกีรติ ธนศรีวนิชชัย
  5.
    นายศักดา วีรกุล

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
  - ปริญญาตรี
   ( มีประสบการณ์ในการสอนในไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
  - สอบผ่านประมวลความรู้
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)