หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุง (พ.ศ.  2550
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) : : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) : : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) : : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) : : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
   Master of Public Administration Program in Local Government

  ชื่อปริญญา

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
   Master of Public Administration (Local Government)
   รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
   M.P.A. (Local Government)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   11 ม.ค. 2550
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   02 ส.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   18 มี.ค. 2550
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    รัฐศาสตร์
  สาขาวิชา
    การปกครองท้องถิ่น
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  36 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2550 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  30 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
   22,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 44,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 88,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายไพศาล แน่นอุดร

  2.

    นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
  3.
    นางจงกลนี ศรีสำราญ
  4.
   
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
  - สอบผ่านประมวลความรู้
  - สอบผ่านภาคนิพนธ์และส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)