หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การปกครองท้องถิ่น(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
   Bachelor of Public Administration Program in Local Government

  ชื่อปริญญา

   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
   Bachelor of Public Administration (Local Government)
   รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
   B.P.A (Local Government)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   07 ต.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การบริหารรัฐกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์
  สาขาวิชา
    การปกครองท้องถิ่น
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  120 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  100 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
   30,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 60,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 240,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์

  2.

    นางสาว สุนันทา พูนน้อย
  3.
    นางลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย
  4.
   
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)