หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2559
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ออกแบบผลิตภัณฑ์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นคอมพิวเตอร์กราฟิก)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบแฟชั่น))(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบเฟอร์นิเจอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
   Bachelor of Fine Arts Program in Product Design

  ชื่อปริญญา

   ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
   Bachelor of Fine Arts (Product Design)
   ศล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
   B.F.A. (Product Design)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   10 พ.ค. 2559
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   10 พ.ค. 2559
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การออกแบบ
  สาขาวิชา
    ออกแบบผลิตภัณฑ์
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  138 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  100 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายธีระยุทธ์ เพ็งชัย

  2.

    นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
  3.
    นางสาวกุลจิต เส็งนา
  4.
    นางสาวมาริญา ทรงปัญญา
  5.
    นายพงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ผ่านคะแนนกิจกรรม
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)