หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2555
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม
   Bachelor of Technology Program in Industrial Design

  ชื่อปริญญา

   เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
   Bachelor of Technology (Industrial Design)
   ทล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
   B.Tech. (Industrial Design)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การออกแบบ
  สาขาวิชา
    ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  132 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2555 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  60 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
   250 ต่อ ปี
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับแรก
   200 ต่อ ฉบับ
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับสอง
   100 ต่อ ฉบับ
  - ค่าออกเอกสาร
   20 ต่อ ฉบับ
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,330    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 73,320    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายธีระยุทธ์ เพ็งชัย

  2.

    นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
  3.
    นางสาวกุลจิต เส็งนา
  4.
    นางสาวมาริญา ทรงปัญญา
  5.
    นายพงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)