หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กราฟฟิก)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ออกแบบเฟอร์นิเจอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กราฟฟิก)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   Bachelor of Technology Program in Industrial Design

  ชื่อปริญญา

   เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
   Bachelor of Technology (Industrial Design)
   ทล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
   B.Tech. (Industrial Design)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   19 ม.ค. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   21 ส.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   26 มี.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิศวกรรมเขียนแบบ
  สาขาวิชา
    ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  139 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  139 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายอภิรักษ์ อุ่นไธสง

  2.

    นางสาวกนกวรรณ จีระทรัพย์
  3.
    นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
  4.
    นายธีระยุทธ์ เพ็งชัย
  5.
    นางสาวกุลจิต เส็งนา

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)