หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2558
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การประกอบการเพื่อสังคม(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม
   Master of Arts Program in Social Entrepreneurship

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การประกอบการเพื่อสังคม)
   Master of Arts (Social Entrepreneurship)
   ศศ.ม. (การประกอบการเพื่อสังคม)
   M.A.(Social Entrepreneurship)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   11 มี.ค. 2558
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การจัดการ
  สาขาวิชา
    การประกอบการและการจัดการ
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  36 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2558 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  20 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายวนิชย์ ไชยแสง

  2.

    นายไพศาล แน่นอุดร
  3.
    นายประวีณ ปานศุภวัชร
  4.
    นายสุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
  5.
    นายสืบชาติ อันทะไชย

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)