หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
ปรับปรุง (พ.ศ.  2551
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีการสื่อสาร(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีการสื่อสาร(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
   Master of Arts Program in Communication Technology

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต( เทคโนโลยีการสื่อสาร)
   Master of Arts ( Communication Technology )
   ศศ.ม.(เทคโนโลยีการสื่อสาร)
   M.A.( Communication Technology )
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 ก.พ. 2550
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   08 ก.ค. 2551
  วันที่ สภาอนุมัติ
   23 ก.พ. 2551
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  36 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2551 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  30 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ

  2.

    นายบรรณญัติ บริบูรณ์
  3.
    นายชัยพันธุ์ ประการะพันธ์
  4.
    นายธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา
  5.
    นางสาวจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)