หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
   Graduate Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages(TESOL)

  ชื่อปริญญา

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
   Graduate Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages(TESOL)
   ป.บัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
   Grad.Dip.(TESOL)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   19 ม.ค. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   25 ธ.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   15 ก.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
  สาขาวิชา
    การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  24 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  35 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
   15,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 30,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 90,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวสุภัทรา วันเพ็ญ

  2.

    นางสาวกิตติพร โนนคู่เขตโขง
  3.
    นางสาวนภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
  4.
    นางสาวชุติมา อินทรพาณิช
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( มีประสบการณ์ในการสอนในไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)