หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
ปรับปรุง (พ.ศ.  2560
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(1) ||
||   แผนการศึกษา     || : การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
   Master of Arts Program in Teaching English to Speakers of Other Languages

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
   Master of Arts (Teaching English to Speakers of Other Languages)
   ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
   M.A. (TESOL)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   03 มิ.ย. 2560
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   03 มิ.ย. 2560
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ภาษาศาสตร์
  สาขาวิชา
    การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  48 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวนภาทรัพย์ เลิศปรีดากร

  2.

    นางประยงค์ กลั่นฤทธิ์
  3.
    นางรพีพร สร้อยน้ำ
  4.
    นางสาวกิตติพร โนนคู่เขตโขง
  5.
    นายวรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)