หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
   Master of Arts Degree Program in Teaching English to Speakers of Other Languages

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
   Master of Arts (Teaching English to Speakers of Other Languages)
   ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
   M.A. (TESOL)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   19 ม.ค. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   22 ก.ย. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   04 มี.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
  สาขาวิชา
    การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  39 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  20 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางประยงค์ กลั่นฤทธิ์

  2.

    นางอุบล สุวรรณชัยรบ
  3.
    นางสมาน วีรกุล
  4.
    นางรพีพร สร้อยน้ำ
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
  - การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
  - สอบผ่านประมวลความรู้

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)