หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2560
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : ยุทธศาสตร์การพัฒนา(สำหรับ ปริญญาเอก) : : ยุทธศาสตร์การพัฒนา(สำหรับ ปริญญาเอก) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
   Doctor of Philosophy Program in Development Strategy

  ชื่อปริญญา

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   Doctor of Philosophy (Development Strategy)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   Ph.D. (Development Strategy)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   26 ส.ค. 2560
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   26 ส.ค. 2560
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    อนาคตวิทยา
  สาขาวิชา
    Development Strategy
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  54 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2561 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  15 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวบุษกร สุขแสน

  2.

    นายธนกฤต ทุริสุทธิ์
  3.
    นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ
  4.
    นางกฤตติกา แสนโภชน์
  5.
    นายสุภีร์ สมอนา

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)