หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : ยุทธศาสตร์การพัฒนา(สำหรับ ปริญญาโท) : : ยุทธศาสตร์การพัฒนา(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
   Master of Arts Program in Development Strategy

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   Master of Arts (Development Strategy)
   ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   M.A. (Development Strategy)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   07 ส.ค. 2547
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   23 เม.ย. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   07 ส.ค. 2547
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
  สาขาวิชา
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  45 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2547 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  20 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
   30,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 60,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 120,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
   

  2.

   
  3.
   
  4.
   
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
  - สอบผ่านประมวลความรู้

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)