หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2543
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   Master's Degree Program of Arts in Social Sciences for Development

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
   Master of Arts (Social Sciences for Development)
   ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
   M.A. (Social Sciences for Development)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   09 พ.ย. 2540
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   17 ธ.ค. 2540
  วันที่ สภาอนุมัติ
   09 พ.ย. 2540
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
  สาขาวิชา
    สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  42 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2543 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  66 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ

  2.

    นายธวัช สุทธิกุลสมบัติ
  3.
    นายสุรพงษ์ ลือทองจักร
  4.
    นางกฤตติกา แสนโภชน์
  5.
    นายชาตรี นาคะกุล

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - สอบผ่านประมวลความรู้
  - สอบผ่านภาคนิพนธ์และส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)