หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปรับปรุง (พ.ศ.  2560
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   Master of Business Administration

  ชื่อปริญญา

   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   Master of Business Administration
   บธ.ม.
   M.B.A.
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   03 มิ.ย. 2560
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   03 มิ.ย. 2560
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    บริหารธุรกิจและการจัดการ
  สาขาวิชา
    บริหารการจัดการ
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  48 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2561 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  20 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสืบชาติ อันทะไชย

  2.

    นายวนิชย์ ไชยแสง
  3.
    นางสาวคณิศรา ธัญสุนทรสกุล
  4.
    นางรชต สวนสวัสดิ์
  5.
    นางสาวสาวิตรี บุญมี

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)