หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
ปรับปรุง (พ.ศ.  2547
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การตลาด(สำหรับ ปริญญาโท) : : การตลาด(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : การตลาด(สำหรับ ปริญญาโท) : : การตลาด(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
   Master of Business Administration

  ชื่อปริญญา

   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   Master of Business Administration
   บธ.ม.(การตลาด)
   M.B.A.(Marketing)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 พ.ค. 2544
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   20 ธ.ค. 2544
  วันที่ สภาอนุมัติ
   22 พ.ค. 2544
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
  สาขาวิชา
    การตลาด
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  48 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2547 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  45 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์

  2.

    นายสืบชาติ อันทะไชย
  3.
    นายวนิชย์ ไชยแสง
  4.
    นางสาวเอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
  5.
    นางสาว วรินทร มกรานุรักษ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)