หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
ปรับปรุง (พ.ศ.  2557
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การวิจัยและประเมินผล(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
   Master of Education Program in Education Research and Evaluation

  ชื่อปริญญา

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผล)
   Master of Education (Education Research and Evaluation)
   ค.ม.(การวิจัยและประเมินผล)
   M.Ed. (Education Research and Evaluation)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   13 ส.ค. 2557
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
  คณะ
    คณะครุศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)   หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  2557 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)   คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายนครชัย ชาญอุไร

  2.

    นางสาวบุษวรรษ์ แสนปลื้ม
  3.
    นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
  4.
    นายอุดม จำรัสพันธุ์
  5.
    นายพิชญ์ ฉายายนต์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)