หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปรับปรุง (พ.ศ.  2560
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(1) ||
||   แผนการศึกษา     || : หลักสูตรและการเรียนการสอน(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

  ชื่อปริญญา

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
   Master of Education (Curriculum and Instruction)
   ค.ม. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
   M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 ก.ค. 2560
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   22 ก.ค. 2560
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    การศึกษา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  48 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายชาติชาย ม่วงปฐม

  2.

    นางสาวจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
  3.
    นางสาวรุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
  4.
    นายสมชาย วรกิจเกษมสกุล
  5.
    นางสาวสุภัทรา วันเพ็ญ

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)