หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ปรับปรุง (พ.ศ.  2547
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : หลักสูตรและการสอน(สำหรับ ปริญญาโท) : : หลักสูตรและการสอน(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : หลักสูตรและการสอน(สำหรับ ปริญญาโท) : : หลักสูตรและการสอน(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

  ชื่อปริญญา

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
   Master of Education (Curriculum and Instruction)
   ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
   M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   14 ส.ค. 2544
  วันที่ สภาอนุมัติ
   23 เม.ย. 2550
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    หลักสูตรและการสอน
  คณะ
    คณะครุศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  45 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2547 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  30 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายชาติชาย ม่วงปฐม

  2.

    นางอุบล สุวรรณชัยรบ
  3.
    นายสมคิด สร้อยน้ำ
  4.
    นายเริ่มพงษ์ ทวระ
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)