หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปรับปรุง (พ.ศ.  2558
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : หลักสูตรและการเรียนการสอน(สำหรับ ปริญญาเอก) : : หลักสูตรและการเรียนการสอน(สำหรับ ปริญญาเอก) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
   Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction

  ชื่อปริญญา

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
   Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
   ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
   Ph.D. (Curriculum and Instruction)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   14 มี.ค. 2558
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   14 มี.ค. 2558
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    การศึกษา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  58 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2558 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  5 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต

  2.

    นายชาติชาย ม่วงปฐม
  3.
    นางสาวรุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
  4.
    นายสมชาย วรกิจเกษมสกุล
  5.
    นายยุทธนา สาริยา

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)