หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2558
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : วิทยาศาสตรศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : วิทยาศาสตรศึกษา(เคมี)(สำหรับ ปริญญาโท) : : วิทยาศาสตรศึกษา(ชีววิทยา)(สำหรับ ปริญญาโท) : : วิทยาศาสตรศึกษา(ฟิสิกส์)(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
   Master of Education Program in Science Education

  ชื่อปริญญา

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
   Master of Education (Science Education)
   ค.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
   M.Ed. (Science Education)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   27 มิ.ย. 2558
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   30 ต.ค. 2555
  วันที่ สภาอนุมัติ
   18 ก.พ. 2555
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  54 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  2/2558 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  30 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางวรัญญา จีระวิพูลวรรณ

  2.

    นางสาวพัดตาวัน นาใจแก้ว
  3.
    นายหนูกร ปฐมพรรษ
  4.
    นางสาวดวงสมร กิจโกศล
  5.
    นางสาวจันทร์จิรา จูมพลหล้า

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)